Stadgar

STADGAR FÖR 
Hassela Hundklubb
Bildad 2021

Organisationsnr: 802537-5059

med hemort i Hassela, Nordanstigs kommun

________________


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1§ Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att bevaka och arbeta 
med frågor och aktiviteter som har ett intresse för hundens specifika egenskaper,
hundägaren och hundägandet. Föreningen har som fokus att utbilda och utveckla kunskap
om hunden, dess fostran och det praktiska bruket av denna. Föreningen vill även verka för
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägare och hundägandet i
bygden. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett kön och bakgrund.
Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering och mobbning.
2§ Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3§ Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
4§ Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.
5§ Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
6§ Stadgetolkning Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får
frågan avgöras av styrelsen.
7§ Skiljeklausul Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan
tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen
om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet.
Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man
utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.
8§ Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst
en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
9§ Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst
en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till
Hundstallet. ________________ FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10§ Medlemskap Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar
och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i
medlemsförteckningen.
11§ Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat
medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
12§ Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat
att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller
varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle
att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för
överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas
den berörda.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter Medlemmen * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna * har rätt till information om föreningens angelägenheter * skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan * har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning
av föreningen * skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av
föreningen * godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i
syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande
föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av
personuppgifter som beslutats av föreningen ________________ ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14§ Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till
föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas
medlemmarna på följande sätt; via mejl, anslås i klubblokalen, i föreningens
Facebook-grupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse
för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.Verksamhets- och
förvaltningsberättelser,revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges
var dessa handlingar finns tillgängliga.
15§ Förslag till motioner att behandlas av årsmöte Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från
medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall
till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret
fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas
genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
17§ Beslutsförhet Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
18§ Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller
sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut
majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker
öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning
som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden
vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med
klubbslag.
19§ Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
20§ Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av dagordning. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna
förslag från medlemmarna (motioner). 12. Val av 1. föreningens ordförande för en tid av 1 år. 2. föreningens kassör för en tid av 1 år. 3. ordinarie ledamöter för en tid av 1 år. 4. suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 21§ Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla
till extra årsmöte när kassör eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla
skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den
inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall
kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida,
anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att
utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder
enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas
till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte
gäller vad som sägs i 16 § och 17 §. ________________ REVISION 22§ Revisor och revision Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda
revisorn. Revisorn ska vara oberoende av dem som den har att granska. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara
revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet. ________________ STYRELSE
23§ Sammansättning Styrelsen består av ordförande, kassör samt 3-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma
ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad
ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges
yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
24§ Styrelsens åligganden När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: * tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas * verkställa av årsmötet fattade beslut * planera, leda och fördela arbetet inom föreningen * ansvara för och förvalta föreningens medel * förbereda årsmöte
25§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och
då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften
av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden
besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas
vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras.
Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
26§ Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper
av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller
anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta
styrelsen härom.